കൃപയുടെ മുകുളങ്ങള്‍ കുടുംബ കൂട്ടായ്മ (GRACE BUDS FAMILY GATHERING) June 08 (04.00 PM) to 11 (10.00 AM)

യുവജന ധ്യാനം (YOUTH FOR FAITH)  - മാര്‍ച്ച് 13 - 15

മധ്യസ്ഥ പ്രാര്‍ത്ഥനാ വളര്‍ച്ചാ ധ്യാനം (PRAYER WARRIORS MEET) - മാര്‍‍ച്ച് 19 - 22​

റിവൈവ് - 2020 (REVIVE - 2020) മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാര്‍ത്ഥനാ പരിശീലന ധ്യാനം -  ​മെയ് 18 -22

ക്രിസ്ററീന്‍ ആനിമേറ്റേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാം (CHRISTEEN ANIMATORS TRAINING PROGRAMME) - മാര്‍ച്ച് 22  - 29

​ക്രിസ്ററീന്‍​ ലീഡര്‍ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം  (CHAMPIONS FOR CHRIST (C4C) - ഏപ്രില്‍ 17 - 22 (13 - 17 Yrs)

ദിവ്യകാരുണ്യ ആത്മാഭിഷേക ധ്യാനം (DIVYA KARUNYA AATHMABHISHEKA RETREAT) - ജനു. 19 - 24 

​ക്രിസ്ററീന്‍​ ലീഡര്‍ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം  (CHAMPIONS FOR CHRIST (C4C) ​മെയ് 20 - 30 (08 - 12 Yrs)

പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം (PARISHUDHATHMABISHEKA RETREAT) - ജനു. 26 - 30

CHRISTEEN, which means Christ + Teens (Teenagers for Christ) is a Catholic Charismatic Renewal Movement aimed at the total development of the children of all ages. It is a Ministry for Evangelization of Pre-Teens, Teens and Parents through various foundation programmes and retreats.


CHRISTEEN bloomed into being with a deep God experience we received through the Charismatic Renewal during the second half of 1970.


CHRISTEEN try to see life from a child's point of view. CHRISTEEN see life as a journey. The beauty of a creation is its innate connection with the creator- the God. At CHRISTEEN all efforts and energy are given in preserving, sheltering and nurturing this relationship with God, so that as they proceed in the journey of life they will always realise that they are accompanied by Abba Father, Jesus their Saviour and the Holy Spirit. We are convinced that if children have this Trinitarian relationship, their life journey will become successful and reaches Heaven, the final destination.

Upcoming Events

Latest News